Metoden er et bud på et nyt paradigme med en helhedsorienteret, passioneret og eksperimenterende undervisning. Underviserens opgave er at ­­stimulere børnenes nysgerrighed i forskellige retninger. Underviseren inspirerer og hjælper ligeledes med at åbne døre, så ideen foldes ud til virkelighed. Fagligheden integreres hele tiden der, hvor det er relevant at få løst opgaver for at komme videre i projektforløbet. Læringen bliver da naturlig og meningsfuld for børnene. Dette danner det optimale udgangspunkt for den læring hvor motivation, inklusion, og glæden ved at tilegne sig viden styrkes markant.

Turn2U griber undervisningen på den måde børn lærer bedst.

Fig 1. Læringspyramide

Der arbejdes ud fra ideen at gribe, før der begribes. Erfaring gennem eksperimenter, praktiske forsøg, kropslig læring og undersøgelser går hånd i hånd med teori. På den måde rodfæster og lagres læringen i bevidstheden og kroppen på et dybt niveau og kan meget let hentes frem igen og kobles på nye måder. En helstøbt undervisning hvor kreativitet, innovation, undring, fordybelse, empati, bæredygtighed og tid til refleksion er i centrum sammen med det hele menneske. Et andet væsentlig fokusområde er ligeledes at genfinde, bevare og styrke evnen til divergent tænkning. En tænkning som i fremtiden er en af de mest værdifulde kompetencer at eje.

Divergent tænkning er kendetegnet ved en åben tankegang med et højt associations-  og abstraktionsniveau. Her undrer man sig, her genereres kreative ideer ved at undersøge mange mulige løsninger. Her stilles spørgsmål og her arbejdes på at genkende mønstre og skabe nye sammenhænge. En bevægende cirkulær tænkning fremfor den liniære tænkning.

Fig.2 ai

Børnene i fremtidens verden bliver afhængige af deres evne til at skabe ideer og til nytænkning i processer, produkter, og relationer, med afsæt i bæredygtighed. De får ligeledes behov for hele tiden at kunne aflære og genlære.

Turn2U arbejder med Art Infused learning. (Kunst baseret undervisning) Hvilket betyder, at kunstarter og kunstprocesser er integreret i hele metoden. Ved at arbejde med Art Infused learning, bevares barnets naturlige evne til divergent tækning. Art infused learning handler ikke om at udvikle og uddanne kunstnere, men mere om at lære at tænke, eksperimentere og om at bevare skaberkraften. Kunstprocessen integreres i det faglige og derigennem åbnes for og erkendes mange uudnyttede læringskanaler.

Læs mere her:
Metodik og didaktik
1. Projektbaseret
2. Fællesskabsorienteret
3. Eksperiment- og procesorienteret
4. Art infused learning – Kunstbaseret læring.
5. Mindfulness & Heartfulness
6. Filosofisk undren
7. Feedback/ feedforward
8. Refleksion
9. Inklusion
10. Sansning og sanseintegration.
11. Krop

 

1. Projektbaseret

Som beskrevet ovenfor struktureres undervisningen som en sammenhængende opdagelsesrejse. Ud fra børnenes interessefelt igangsættes et helhedsorienteret tværfagligt projekt. Alle fag bidrager naturligt og meningsfuldt til projektarbejdet, fordi der bliver skabt et behov for en viden eller kompetencer. Projektet skabes ud fra meningsfulde og ægte præmisser. Når temaet er fastlagt deler børnene deres allerede kendte viden. Derefter arbejdes der med ” At se”, med research, interviews, ny inspiration, indhentning af billedmateriale og ny viden. Se referencer U Teori.

Dernæst åbnes der for ”At sanse” gennem mindfulness og empati øvelser. Sidst i denne fase udkrystalliseres den ide, som børnene ønsker at undersøge og arbejde videre med. Der eksperimenteres med ideen gennem praksis med forsøg, skitser, modeller og beskrivelser, der fremlægges og diskuteres. Målet er at skabe frit, frigjort fra fortidens begrænsninger og vanetænkning. (At Pre – sanse.) Se referencer U Teori.

Der tænkes i helheder, måske finder de noget som er allerede eksisterende, tilfører det noget nyt og sammensætter det på nye måder. Der kan indhentes yderligere viden fra eksperter eller ældre elever. Gennem refleksion udkrystalliseres det endeligt produkt. Det som man ønsker at produktudvikle. (Prototypetænkning) se referencer U Teori.

Der, hvor det er muligt, integreres og interageres der med livet udenfor skolen, således at den viden og de fysiske produkte, som børnene skaber bliver synlige og kan få en praktisk anvendelse. Der er mange måder, at virkeliggøre det på. Det kunne som eksempel være i et bæredygtighedsprojekt, hvor der indledes et samarbejde med renovationsvæsnet og hvor børnene slutteligt præsentere deres ideer, nytænkning og endelige projekt for virksomheden. (Performing.) Se referencer U Teori.

I denne form for undervisning vil børnene have oplevelsen af, at deres produkter har en praktisk anvendelse og der opstår en stolthed, et stærkt engagement og en vedholdenhed i den proces. Alt dette er vigtige og værdifulde kompetencer. Der laves portfolio, der dokumenterer processen gennem skitser, film, videoer, interviews. Der fremlægges derefter som grundlag for refleksion, dialog og synliggørelse af egen læring.

 

2. Fællesskabsorienteret

Der arbejdes i grupper, hvor der åbnes for at børnene kan mødes i et interessefelt, ommuligt på tværs af alder, klasser og køn.Dette giver muligheden for naturlig undervisning af barn til barn. (90% læring frem for 5% ved tavlelæring se figur 1.)Børnene lærer at se og finde styrker og kompetencer hos sig selv, hos de andre, irelationerne og så sætte dem samme, så der opstår en fælles stærk enhed. Dette vil bidrage til et dedikeret og positivt fællesskab. Barnet lærer at kunne skabe på egen hånd eller to og to sammen og dele det i det større fællesskab. Børnene lærer at indgå i sunde og vedvarende relationer. Det fungerer som på et teater hvor instruktøren, skuespillerne, skrædderne, scenografen, lys og lydfolkene m.fl. arbejder dedikeret og i et passioneret fællesskab for at opnå det bedst mulige produkt.

 

3. Eksperiment- og procesorienteret

Der eksperimenteres med ideen i de forskellige Laboratorier. Her skabes en bevidsthed af underviseren om at kreativitet ikke kun er en egenskab ved de særlige, men noget særligt ved alle. Vores forudfattede antagelser er ofte det der begrænser kreativiteten. Her er ingen fordomme, gamle vaner, normer, plejer, gamle tankemønstre eller indre og ydre kritik. Der arbejdes procesorienteret, undersøgende og eksperimenterende. Alle tanker og ideer er velkomne, alle kan trygt byde ind på tværs af alder, køn og status.

Metoden indebærer flere sanse- og oplevelsesmæssige undersøgelser af temaet og projektet gennem praktiske forsøg, metaforer, billeder, naturoplevelser, skitser, billeder, film, yderligere interviews, modeller m.m. Når det er ideelt, skabes der frit ud fra fremtidens perspektiv, gennem nye former, ideer og tanker. ”Nutiden set med fremtidens øjne.” Der arbejdes med undersøgelse af farver, former, flader, materialer, materialets evner, bæredygtighed, med lyd, lys, rum, arkitektur, stoflighed, placering af fysiske elementer m.m.

Børn i alderen 0 klasse kan her blive vores eksperter og kan inspirere med deres unikke tænkning og de større børn kan med deres erfaring hjælpe i materialiseringsprocessen. Sidst reflekteres og udkrystalliseres det bedste produkt som gennem prototype tænkning produktudvikles. Når børn således får lov til til at lade deres interesse udfolde sig, bliver det læring med indbygget motivation og begejstring. Den generelle læring og faglighed får de optimale betingelser, idet læringen bliver meningsfyldt og relevant. Metoden udfolder alle de forskellige måder børn kan lære på, fordybe sig, og blive klogere på deres egne potentialer.

4. Art infused learning – Kunstbaseret læring

Sammenfattet kan man sige at Art Infused learning i sin kerne handler om at bevare eller genfinde en særlige måde at tænke, eksperimentere og være skabende på. Det vil udvikle den divergente tænkning, udvikle den kreative hjerne og åbne for uudnyttede læringskanaler. Hermed styrkes hjernen til hurtigt at kunne ændre retning, være bevægelig, slippe forældede ideer, finde nye veje, tilegne sig nye kompetencer, og viden og har et stort lyst og mod til de processer.

Kunstnerisk procesarbejde er også et stærkt medie at udtrykke sig på og reflektere igennem. Ligeledes er det et godt og effektiv værktøj til at finde, udfolde og udvikle sin passion og sine særlige talenter. Er barnet optaget af at bygge og konstruere eller har det en optagethed af naturen, bliver det omdrejningspunkter. Fortællingerne, om hvem barnet er, udfoldes ganske af sig selv med underviserens kompetente sparring, feedback og feedforward. Kunsten kan også anvendes som et medie til at nå et givent mål – som en vej til at opnå indsigt og kompetencer. Som eksempel kan musikken bruges til at finde vejen til ro, fordybelse, harmoni og opmærksomhed på fællesskabet – dette kan ske gennem det at lytte til sin egen stemme, sin egen lyd i samklang med andres, ved i fællesskab at bevæge sig til musikken og gennem aktiv udøvelse af musik i et fælles rum. Art Infused learning bidrager til en bevægende, berigende, inspirerende, motiverende, levende og legende undervisning.

5. Mindfulness & Heartfulness

Der arbejdes dagligt med mindfulness, som skaber rum for nærvær, fordybelse, empati og tilstedeværelse. Empatien er udgangspunktet for balance, der både er et mentalt som et fysisk og socialt forhold.

Der tages afsæt i hvert enkelt individ. Der arbejdes på at bevæge sig fra at være yderstyret og ydrefokuseret til at rette opmærksomheden ind i sig selv, for derigennem at blive bedre til at lytte til og tage afsæt i sig selv. Først at lytte til det, man kan kalde livets stemme og dernæst omgivelsernes stemmer. Derved finder man sine ægte værdier på et dybt niveau. Det handler om at kende sig selv og blive klar over, om man handler på baggrund af de virkelige værdier, man har. Vores tanker og forståelsesmåder, vores følelser, bevidste og ubevidste, vores indvendige klima er udgangspunktet for alt, hvad vi foretager os. Et hvert individs følelse på ethvert niveau får betydning.

Derfor vægtes det højt at barnet og den voksne arbejder med indre balance og med at lære selv at kende. Målet er at arbejde mod at have hjertet på det rette sted. Være personlig centreret, have integritet og troværdighed. At have hjerte for andre. Resonans og empatisk rummelighed for mellemmenneskelige problematikker.At have hjerte for helheden og et medansvar for bæredygtige processer lokalt og globalt. Gennem mindfulnessøvelser arbejdes der i selve projektforløbet med; ”At se”, ”At sanse” og ”At pre-sanse” her arbejdes der med at finde tomhedspunktet. Et punkt, hvor det, når det er ideelt og det lykkes, gør det muligt at skabe ud fra fremtidens perspektiv, gennem nye former, ideer og tanker. Dette opstår gennem kunsten i laboratoriet. Først når vi kan se nutiden med fremtidens øjne, ved vi hvad der er vigtigt at lære her og nu! Se referencer U Teori.

6. Filosofisk undren

For at være i bevægelse skal der puffes kærligt til barnet. Når først bevægelsen er sat i gang virker den selvforstærkende. Der arbejdes med nærmeste udviklingszone. Barnet stimuleres, så det hele tiden bevæger sig for at undersøge og opsøge viden. Der stimuleres gennem spørgsmål, der udfordrer til at undersøge, undren og filosofi bliver en aktiv del af alle fag. Undren er med til at bevarer lysten til læring, da impulsen og afsæt til undersøgelse og læring bevares i barnet selv. Når barnet næres i sin nysgerrighed bevares dets undren og spørgsmålene vil vedblive at opstå.

7. Feedback/ feedforward

Feedback/ feedforward er et yderst stærkt værktøj til at øge barnets læringsudbytte. Det gør undervisningen bevægende og giver mulighed for hele tiden at justere projektet og udvikle undervisningen undervejs. Barnets læringsudbytte bliver synligt for underviseren og barnets selv. Feedback betyder tilbagemelding og er en dobbeltsidet dialog mellem underviseren og barnet i forhold til den læring der foregår.

Underviseren stiller spørgsmål og kommer med feedback til det barnet eller gruppenarbejder med. Børnene har mulighed for at give udtryk for om processen flyder, om det de arbejder med opleves let og giver mening. Herigennem bliver det muligt at udvikle de metoder, der aktuelt benyttes sådan at processen og læringen optimeres. Gennem feedback udvikler det individuelle barn en stærk selvbevidsthed, der skaber en forståelse for, hvilke måder det bedst lærer på. Jo mere præcist barnet kan fornemme og beskrive de læringsmåder, der virker, jo lettere er det for underviseren at justere og derved fremme læringen og skabe ny forståelse for barnet.

Feedback er en løbende proces hvor, det at lave fejl betragtes fra dets positive side, et stort læringspotentiale, for det er ved at korrigere fejlene, man lærer mest. Feedback kan komme fra underviseren, fra en klassekammerat eller fra barnet selv .Det er samme dialogform, der foregår I feedforward, men her er omdrejningspunktet, hvad fik jeg med mig? hvad ved jeg til næste gang? hvilke mulige veje er der nu opstået for at kunne arbejde mig videre I processen? Gennem feedforward styrkes barnets selvtillid, mod på projektarbejdet, dets selvstændighed og vedholdenhed. Metoden åbner for differentieret undervisning.

8. Refleksion

Gennem refleksion forholder barnet sig løbende til det ”produkt” der arbejdes med. Et sted i processen er det dog særligt væsentligt, netop i udkrystalliseringen af den bedste idé. Refleksionen over, hvorfor netop denne model skal vælges? Hvad er dens særlige kvalitet? Hvad kan den løse af problemer? Hvad bidrager den med til verden? Osv.

9. Inklusion

Undervisningen anerkender alle intelligenser og ophæver grænserne for eksklusion og læringsvanskeligheder, fordi den tager udgangspunkt i det enkelte barn kompetencer, passion og talenter. Er der mulighed for at arbejde på tværs af alder åbner det for at styrke de højt begavede, på tværs af alderstrin og samtidig løfte, der hvor der er vanskeligheder.

10. Sansening og sanseintegration

At arbejde gennem sanserne styrker, udvikler og opbygger “den kreative hjerne”. Eksperimenter, Art infused learning og Mindfulness &Heartfulness foregår gennem sansning. Sanseintegration sker når flere sansninger i nervesystemet samles til noget meningsfuldt, og der derved opstår læring og udvikling. Alle bruger deres sanser på individuelle måder og har forskellige talenter. Derfor er det af afgørende betydning at have mulighed for at lære på mange forskellige måder.

11. Krop
Mennesket består såvel af bevidsthed/ intellekt som krop/bevægelse. Derfor skal begge sider vægtes, stimuleres og udfordres, for at der kan ske en balanceret udvikling. Kroppen skal bevæges og gennem bevægelse stimuleres og højnes evnen til indlæring og motivationen styrkes. I undervisningen er der fokus på kropsbevidsthed og læring gennem kroppen. Derved skabes balance mellem krop og sind, samt balance mellem drivkraft kommende inde fra og ude fra i samspil med omgivelserne.

At bruge sin krop fysisk og skabe naturlig tradition for at gøre det, danner et stærkt grundlag for fysisk og psykisk helse. 1,5 times daglige aktiviteter har vist sig at højne det faglige niveau, at øge koncentrationen, at gøre børn gladere og sundere, at give øget trivsel, at styrke knogleopbygning betydeligt og at opbygge en stærk grundform, som let vedligeholdes livet igennem. Fællesskab og indre balance kan også stimuleres gennem dans, aikido, akrobatik, rytmik, vandring, klatreture m.m.